NIVE projektbeskrivning

NIVE- New Images Visual Encounters startup.

NIVE är integration med dokumentärfilmkonst som metod och transmedia som verktyg.

Ett pilotprojekt för att utveckla en metod för kommunikation och integration genom rörlig bild, stillbild och filmkonst och på så sätt även aktualisera svenskt bildberättande och skapa en uppdaterad världsbild för svensk filmkonst att verka i. Nives är ett projekt för nya svenskar och asylsökande.

Övergripande syfte;

  • Snabb spår till integration genom aktivering, subjektifiering, kontakt och möte med den nya kulturen.
  • Nya influenser, aktuella problemformuleringar för svenska filmare och konstnärer.
  • Film, bild och digital plattform som mötesplats och kommunikatör.

 

Tunnel

Skog

Plast

Utvecklingsinsats

 New Images, visual encounters –ett nyskapande projekt för kommunikation och integration genom rörlig bild,

stillbild och filmkonst. Syftet är att utforska en metod för kommunikation och integration där alla parter är subjekt
där vi använder oss av bildmediets kommunikativa suveränitet bortom det talade språket. På en strukturell nivå
kan den ses som en metod för kreativ och samhällelig integration samtidigt som Svenska filmkonstnärer får en
internationaliserad estetisk reflektionsyta till det egna samhälle och vardagen.

Genom workshops med nyanlända och asylsökande utvecklar vi en tydlig METOD för integration och visuell
kommunikation via sociala medier, där svenska konstnärer får möta och ta in de nya bilder som förmedlas.

Workshopen utgår från att deltagarna skall fotografera och filma och på så sätt få tillfälle att reflektera, ge en bild av
och även ta ett kliv in i det svenska samhället. Vi filmar och fotar med enkel teknik utifrån givna teman. Ett urval
svenska konstnärer och filmare får möta de nyanlända under en workshop och sedan via Instagram där de tar del
av material, ger feedback och svara med egna bilder och reflektioner. Svenska film- och bildkonstnärer får på så sätt
ta del av de nyanländas bilder av Sverige. Just att de inte är professionella konstutövare utan flyktingar är av vikt,
det är deras upplevelser och utifrån blick som är viktig. Metoden blir ett sätt att inlemma deras erfarenheter i vår
erfarenhetsvärld och skapa en förståelse bortom nyhetsrapporteringar och löpsedlar. Det handlar om att skapa en
plattform för kommunikation via film och bild. Möten via kameralinsen.

Workshops Stockholm.

1.Uppstart gruppbyggande och inspiration. Praktiska övningar, teknisk genomgång, filmmetod.

2.Instagram används som plattform, för dagliga dagboks- filmer och bilder, mellan träffarna.
Konstnärerna ger respons genom reflektioner och egna bilder.

3. Publik återkoppling. Gemensam utställning på lokala kulturcentrum/konsthall.

4. Analys och metodbeskrivning. Vi analyserar vårt arbete och gör en metodbeskrivning att ta vidare
och sprida via olika organisationer och nätverk runt om I Sverige.

Under projektets gång kommer vi parallellt att formulera och förbättra vår metod. Den skall bli enkel, tydlig och lätt
transfererad till andra verksamheter. Vi utvecklar manus och verktygslåda utifrån de problem och lösningar vi finner
på vägen i vårt arbete.

Målsättning

New Images Visual Encounters är integration med dokumentär filmkonst som metod och transmedia som verktyg.

NIVEs målsättning är att genom praktiskt arbete och workshops utveckla en metod för kommunikation och integration genom rörlig bild, stillbild och filmkonst. Vi avser att formulera en tydlig metod som i det fortsatta arbetet kommer att kunna användas vidare och på ett enkelt sätt förenkla mötet mellan konstnär och nyanlända. I förlängningen också nyanlända/konstnärer och andra grupper. Initialt kommer vi att använda Instagram som digital plattform, men på sikt planerar vi att utveckla en app för att förmedla och dela metoden. Genom en digital mötesplats såsom instagram och hashtags, blir teman och instruktioner lättillgängliga och kan revideras snabbt när behov finns. Deltagarna kan kommunicera oavsett om de befinner sig på olika fysiska platser, detta är av vikt då många nyanlända flyttas mellan asylboenden i olika delar av Sverige.

Det övergripande syftet har flera nivåer. 

  1. Fast track till integration även innan svenska språkstudier börjat. Aktivering, subjektifiering, kontakt och möte
    med den nya kulturen.
  1. Svenska filmare och konstnärer får direkta och nya influenser, aktuella problemformuleringar och nya intryck.
  1. Film och bild förfinas som mötesplats och kommunikatör.
  1. Utvecklandet av metod samt ett transmediaverktyg för integration och visuell kommunikation.
  2. Sprida metoden och skapa ytterligare förutsättningar för integration.

Projektet är speciellt på så sätt att det genererar information och erfarenheter åt båda håll. Svenska konstnärer och filmare får ett utifrån perspektiv och ett material att arbeta med som inte är ett eget. De nyanlända får erfarenheter att bygga vidare på och genvägar in i det svenska som ger fortsatt igenkännande.

Susan Sontag skriver; att fotografera är att appropriera det som fotograferas och med det menas att sätta sig själv i en speciell relation till världen vilket ger en känsla av kunskap och därför också en känsla av makt.

New images och Visual Encounters skapar möjligheter för banbrytande möten som leder oss in i framtidens konst och kultur uttryck. En metod- och en demokratiserings process med filmkonsten som verktyg. Utifrån det tvärvetenskapliga nätverket Cultural Heritage studies på Stockholms Universitet kommer vi också ha möjlighet att sprida våra erfarenheter till den akademiska världen. (eventuellt få möjlighet att koppla på en doktorand.)

Långsiktig effekt

Projektet är högaktuellt och relevant då vi befinner oss i en tid som präglats av de högsta flyktingströmmarna sedan andra världskriget. Vi kommer alla att påverkas av de nya människor som kommer till vårt land. Som kulturutövare har vi en skyldighet att skaffa en ingång till och en kontakt med det som pågår. Stora samhällsförändring avspeglas alltid förr eller senare i konstuttrycken. New images skapar direkt kontaktyta där kommunikationen sker åt båda håll.

Det är nyskapande på så sätt att vi vänder på vem som är subjekt och objekt. Vårt projekt ger möjligheten att ta del av de nyanländas bilder av Sverige. Det är de asylsökande som håller i kameran, som undersöker olika Svenska platser och fenomen. Det är de som väljer bildvinkel och tilltal. Som kulturbärare vet vi att integration och minskade klyftor mellan olika grupper är avgörande för ett samhälles och dess befolknings välmående och känsla av trygghet. Ett sätt att förhindra växande rädsla, utanförskap och främlingsfientlighet är att mötas. Och att mötet sedan kommuniceras ut till resten av samhället ger en ändå starkare effekt. Svenskt kulturliv och kulturella institutioner besöks oftast av en kulturintresserad vit svensk medelklass. I vårt projekt skapar vi en direkt brygga mellan en nyanländ och en svenskt kulturutövande. I svensk filmpolitik pratas det ofta om mångfalds perspektiv och om vilkas historia det är som berättas. Befolkningen lever parallella liv i olika verkligheter här får vi genom filmer och bilder ta del av varandras verkligheter. De nyanlända blir subjektet
och Sverige blir objektet.

Projektet avser att använda bilden som kulturbärare och som medlare när kulturer skall förstås och utforskas. När vi utformar vår metod kommer vi även att inkludera enklare bildanalyser som denotation och konnotation. Under workshopen kommer det att finnas med en tolk. Vi kommer att vidröra bildspråk och bildanalys. Människor är skapare av kultur och nu gör vi workshops för att skapa kontakt och utrymme till nya möten och diskussioner.

New Images är ytterst relevant ur ett mångfaldsperspektiv, men även ur ett genusperspektiv då det handlar om kontakten med både kvinnor och män och ett förmedlande av en kunskap och värderingar kring jämställdhet och kvinnor och mäns lika värde. Vårt arbete är av vikt för svensk filmkonst. Som filmare och dokumentärskapare tvingas du in i den andres blick. Det är inte din blick på dem utan mer deras blick på dig och samhället du lever i. Hur pratar man kring detta och hur inlemmas det i vårt bildspråk och vår kommunikation.

Det är nu vi kan påverka framtiden. Det är nu vi kan förhindra utanförskap, missförstånd och fastlåsande bilder av den andre. Det är nu roten till framtidens kultur och konst planteras. Och beroende på hur vi agerar nu, vilka möten vi skapar och vilka bilder producerar, avgör hur vi kommer att leva tillsammans i framtidens Sverige.

 

Projektledare.

New Images and Visual Encounters Startup, fotografi, dokumentär filmkonst och integration, kommer att genomföras utifrån initiativtagarnas djupgående kunskaper och erfarenheter av både konstnärligt och pedagogiskt arbete.

Fina Sundqvist och Terese Mörnvik är initiativtagare och projektledare.

Terese Mörnvik har en bakgrund i dokumentärfilm, visuell media och filmkonst och har arbetat som lärare i dokumentärfilm på Stockholms Dramatiska Högskola. Har nyligen färdigställt ett konstnärligt forskningsprojekt på Stockholms konstnärliga högskola som handlar om filmisk gestaltning och döden. Mörnvik film startades 2002.

Fina Sundqvist har en bakgrund inom fotografi och har arbetat som ungkulturhuschef i Haninge. Hon var med och byggde upp den coachande verksamheten vid ungdomskulturhuset Lakeside Haninge. Fina Sundqvist var med och startade upp Doclounge Stockholm.

Fina Sundqvist och Terese Mörnvik har tidigare arbetat tillsammans i Botkyrka då Terese var projektledare för Vårrullen Filmfestival, idag StockMotion. Båda har en bakgrund inom film respektive stillbild samt pedagogik och har ett brett nätverk inom konst och filmvärlden. Vi är två projektledare vad varsitt övergripande ansvarsområde. Terese Mörnvik med projektledning med inriktning på filmverktyget och Fina Sundqvist pedagogisk samordnare med fokus på gestaltning, gruppdynamik och kommunikation. Projektledarna har båda en hög kompetensnivå och erfarenhet när det gäller så väl projektledning, handledning samt erfarenhet av möte människor med olika bakgrund och behov.

 

© Fina Sundqvist & Terese Mörnvik

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *